معنی کلمه ابوطلحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوطلحة. [ اَ طَ ح َ ](اِخ ) الطلحات . عبداﷲبن خالد خزاعی . از روات است .