معنی کلمه خوش نمکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش نمکی . [ خوَش ْ / خُش ْن َ م َ ] (حامص مرکب ) ملاحت . بانمکی . مقابل بی نمکی .