معنی کلمه ابوطلحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوطلحة.[ اَ طَ ح َ ] (اِخ ) بشیربن کثیر الاسدی . محدث است .