معنی کلمه مراغه گر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مراغه گر. [ م َ غ َ / غ ِ گ َ ] (ص مرکب ) غلطنده . غلت زننده : بودم دوان چو گور به دشت فساد و فسق تازنده و مراغه گر و بارناپذیر. سوزنی .