معنی کلمه ابوطریف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوطریف . [ اَ طَ ] (اِخ ) عدّی بن حاتم . صحابی است .