معنی کلمه علی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 33 هزارگزی آوج و 33 هزارگزی خاور راه شوسه .ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل . سکنه ٔ آن 716 تن است . آب آن از چشمه سار تأمین میشود. محصول آن غلات است . اهالی به زراعت و جاجیم و قالی بافی اشتغال دارند. راه آن مالرو است و از طریق رودخانه ٔ بزک میتوان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).