معنی کلمه بشلشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بشلشک . [ ب ِ ش ِ ش ِ ] (اِ) بشلشکة. رجوع به بشلشکة و تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.