معنی کلمه ابوطاهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوطاهر. [ اَ هَِ ] (اِخ ) اسماعیل بن محمد منصور. سیّمین از خلفای فاطمی در مغرب (334 - 341 هَ . ق .). رجوع به اسماعیل ... شود.