معنی کلمه حوذی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حوذی . [ ذی ی ] (ع ص ) نیک راننده ٔ برانگیزنده بر رفتن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).