معنی کلمه خوش گمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش گمان . [ خوَش ْ / خُش ْ گ ُ ] (ص مرکب ) با ظن خوب . حَسَن ُالظَّن ّ.