معنی کلمه خوش قولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش قولی . [ خوَش ْ /خُش ْ ق َ / قُو ] (حامص مرکب ) خوش عهدی . خوش پیمانی .