معنی کلمه خوش قوارگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش قوارگی . [ خوَش ْ / خُش ْ ق َ رَ / رِ ] (حامص مرکب ) با اندازه ٔ خوب . نیکوقوارگی . خوب قوارگی . خوب اندامی . خوش هیئتی . توازن در قامت .