معنی کلمه ابوطالب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوطالب . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) قاضی . او از عکرمه و از او اسباط و ابراهیم بن عیینه روایت کنند.