معنی کلمه ذهن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذهن . [ ذُ ] (اِخ ) ابن کعب . بطنی است از مذحج .