معنی کلمه ثوة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوة. [ ث َوْ وَ ] (ع اِ) سنگ توده ٔ پست که در صحرا سازند بجهت نشان . (منتهی الارب ).