معنی کلمه قاضی ابن انبار. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی ابن انباری . [ اِ ن ُ اَم ْ ] (اِخ ) احمدبن علی . رجوع به قاضی انباری شود.