معنی کلمه کوغادگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوغادگی . [ دَ / دِ ] (حامص ) بیکاری . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : ای بت خرکیز آخرتا کی کوغادگی تا چون من صاحب نیابی سخت گیر و چاپلوس . طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود.