معنی کلمه ابوصیف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوصیف . [ اَ ص َ ] (اِخ ) یمنی . او راست : کتاب فضائل شعبان .