معنی کلمه قاضی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی . (اِخ ) حسین بن نصر. رجوع به قاضی ابن خمیس شود.