معنی کلمه کارولین دو برون.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کارولین دو برونسویک . [ رُ دُ ب ُ ] (اِخ ) همسر ژرژ چهارم (1768 -1821 م .). منازعات این زن و مرد فضیحت ببار آورد.