معنی کلمه وافی قندهاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وافی قندهاری . [ ی ِ ق َ دِ ] (اِخ ) محمدهاشم برادرزاده ٔ شاه محمد قندهاری از شعرای قرن دهم . (از فرهنگ سخنوران ).