معنی کلمه زایدالقدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زایدالقدر. [ ی ِ دُل ْ ق َ ] (ع ص مرکب ) زائدالقدر. کوکبی را آنگاه در اصطلاح احکام نجوم زائدالقدر گویند که در نطاق دوم و سوم تدویر باشد و ماه را وقتی زائدالقدر خوانند که میان تربیع اول و دوم باشد.