معنی کلمه یرفاقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یرفاقه . [ ی َ ق َ ] (اِ) ذافنی الاسکندرانی . غار اسکندرانی . نوعی از مازریون که برگ آن پهن و شبیه به برگ درخت غار است از این رو شبیه الغار نیز گویند و در مغرب مازره یا مازریون و در شام بقله نامند. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به ذافنی و ذافنی الاسکندرانی شود.