معنی کلمه ابوصالح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوصالح . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) سمیع. راوی حدیث است .