معنی کلمه جامه بافی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامه بافی . [ م َ / م ِ] (حامص مرکب ) عمل جامه باف . نساجة. (منتهی الارب ).