معنی کلمه فاحشه دوستی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاحشه دوستی . [ ح ِ ش َ / ش ِ ] (حامص مرکب ) زناکاری . (ناظم الاطباء). تمایل به زناکاری با زنان فاحشه .