معنی کلمه خوش بیار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش بیار. [ خوَش ْ / خُش ْ ] (نف مرکب ) خوش طالع.خوش اقبال . خوشبخت . سعید. آنکه هرچه برای او رخ دهد خوبست . که کار بر مراد او گردد.

در قمار کسی را گویند که مرتب مهره یا ورق برنده بیاورد.