معنی کلمه خوش بختانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش بختانه . [ خوَش ْ / خُش ْ ب َ ن َ / ن ِ ] (ق مرکب ) از روی خوشبختی . از حسن اتفاق . (یادداشت مؤلف ).