معنی کلمه نوکاریز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوکاریز. [ن َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان ریوند بخش حومه ٔشهرستان نیشابور. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).