معنی کلمه خوش اندازه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش اندازه . [ خوَش ْ / خُش ْ اَ زَ / زِ ] (ص مرکب ) با اندازه ٔ مناسب .

کنایه از خوش اندام . متناسب القامه .