معنی کلمه مذللة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مذللة. [ م ُ ذَل ْل َ ل َ ] (ع ص ) تأنیث مذلل . رجوع به مُذَلَّل شود.