معنی کلمه ثوالة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوالة. [ ث َوْ وا ل َ ] (ع اِ) اسم است گروه ملخ را.