معنی کلمه ثواکل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثواکل . [ ث َ ک ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ثاکل و ثکلی و ثاکله و ثکول .