معنی کلمه غر افتادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غر افتادن . [ غ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) کشتار واقع شدن :غر افتادن میان قومی . قر افتادن . رجوع به غر شود.