معنی کلمه گران گردیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گران گردیدن . [ گ ِ گ َ دی دَ ] (مص مرکب ) سنگین شدن . ثقیل شدن : آدمی پیر چوشد حرص جوان میگردد خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. صائب .

مست شدن : گاه آن آمد کز شادی پر گردد دل وقت آن آمد کز باده گران گردد سر. فرخی .

بالا رفتن قیمت . ارزش چیزی زیاد شدن .