معنی کلمه قاضوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضوی . [ ض َ وی ی ] (ع ص نسبی ) نسبت است به قاضی .