معنی کلمه طبق زنبور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبق زنبور. [ طَ ب َ ق ِ زَم ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خانه ٔ زنبور است . (برهان ).