معنی کلمه ضی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضی . [ ض َی ی ] (ع مص ) ضوی . فراهم آمدن .

جای گرفتن و پناه بردن بکسی .

درآمدن در شب . (منتهی الارب ).