معنی کلمه مذروع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مذروع . [ م َ ] (ع ص ) گزکرده . (آنندراج ). به گز پیموده شده . (فرهنگ خطی ). که با ذراع اندازه گرفته و پیموده شده است . نعت است از ذرع . رجوع به ذرع شود.