معنی کلمه تاریخ البشر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاریخ البشر. [ خُل ْ ب َ ش َ ] (ع اِ مرکب ) انسان شناسی . تاریخ طبیعی انسان .