معنی کلمه ثوابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوابة. [ ث َ ب َ ] (اِخ ) درب ثوابة در بغداد است . (مراصد الاطلاع ).