معنی کلمه ذات الجنبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الجنبی . [ تُل ْ جَم ْ بی ی ] (ع ص نسبی ) منسوب بذات الجنب .