معنی کلمه کوره درد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوره درد. [ رَ / رِ دَ ] (اِ مرکب ) دردی که جای آن و حد آن معلوم صاحب درد نباشد و نتواند از آن عبارت کرد. درد گنگ . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

دردی نه سخت لیکن ممتد. دردی کم و دائم . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).