معنی کلمه نوش طبع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوش طبع. [ طَ ] (ص مرکب ) دارای طبعی شیرین و لطیف . (فرهنگ فارسی معین ) : درّبار و مشکریز و نوش طبع و زهرفعل جانفروزو دلگشا و غمزدا و لهوتن . منوچهری (از فرهنگ فارسی معین ).