معنی کلمه حافظ کبیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حافظ کبیر. [ ف ِ ظِ ک َ ] (اِخ ) احمدبن محمد طحاوی . رجوع به طحاوی ... شود.