معنی کلمه گرامی نژاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرامی نژاد. [ گ ِ ن ِ ] (ص مرکب ) عالی تبار. آنکه از خاندانی شریف نسب دارد. والانژاد. والاتبار.