معنی کلمه کورمال کورمال ر. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کورمال کورمال رفتن . [ رَ ت َ ](مص مرکب ) کورمال رفتن . رجوع به کورمال رفتن شود.