معنی کلمه بسیسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بسیسی . [ ب ِس ْ سی سا ] (ع مص ) مصدر بَئس َ مرادف بُوس و باس و جز اینها. رجوع به بَاس و ناظم الاطباء شود.