معنی کلمه علی مالکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی مالکی . [ ع َ ی ِ ل ِ ] (اِخ ) ابن ظافربن حسین أزدی مصری مالکی . مکنی به ابوالحسن و ملقب به جمال الدین . رجوع به علی ازدی شود.