معنی کلمه ثوائج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوائج . [ ث َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ثائجة.